Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy regulamin ustalony przez ElectroMobility Poland S.A. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa: a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d) tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie: a) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej; b) serwis - system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.emobilitypoland.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; c) strony - usługodawca i usługobiorca; d) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - prawo telekomunikacyjne; e) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną; f) świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; g) usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną; h) usługodawca – ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, KRS 0000651242, dalej: EMP.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy następujące usługi: a) usługi informacyjne; b) usługi komunikacyjne; c) usługi Pliki do pobrania. 2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

§ 3. Zakres usług informacyjnych.

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne. 2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje: a) ogólne informacje dotyczące EMP i profilu jej działalności, informacje o osobach wskazanych przez EMP do kontaktu; b) informacje o aktualnych działaniach prowadzonych przez EMP; c) informacje o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez EMP; d) informacje o aktualnościach związanych z działalnością bieżącą EMP.

§ 4. Zakres usług komunikacyjnych.

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami reprezentującymi usługodawcę. 2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności: a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapisania się na subskrypcję newsletterów; b) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zwrócenia się do EMP z pytaniem lub informacją poprze formularz kontaktowy.

§ 5. Zakres usług Pliki do pobrania.

1. Usługa Pliki do pobrania polega na udostępnieniu przez EMP plików typu: regulaminy, wzory pism i formularzy związanych z działalnością prowadzoną przez EMP. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na aktywny link zawarty na stronie: www.emobilitypoland.pl.

§ 6. Warunki świadczenia usług.

1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.); b) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768; c) włączona obsługa Cookies i Java Script. 2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy. 4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne. 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

§ 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi. 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www. emobilitypoland.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. 4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.emobilitypoland.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.emobilitypoland.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 8. Cookies (ciasteczka).

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. 2. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, w szczególności technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami. 2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@emobilitypoland.pl. 3. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji. 4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego; b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia. 6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 4, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Reklamującego. 7. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację. 8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 9. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, KRS 0000651242 . 2. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług komunikacyjnych. 3. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie oraz będących składnikiem usług, przysługują usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w serwisie oraz będących składnikiem usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego. 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej www.emobilitypoland.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia EMP.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy. 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu. 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.emobilitypoland.pl przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.emobilitypoland.pl. 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie: a) zmian danych zawartych w ramach serwisu; b) zmian parametrów technicznych serwisu; c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu; d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie. 9. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.