Polityka prywatności

1. Administratorem jest ElectroMobility Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”. 
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa lub zawartych przez EMP umów.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie i archiwizowane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą usunięte. 
6. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest PGE Systemy S.A., w celu wsparcia procesu obsługi i administracji stroną internetową.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
8. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email lub nr telefonu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
9. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe tj. adres poczty elektronicznej lub nr telefonu oraz treść wiadomości.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.